บรรจุภัณฑ์กับความรับผิดชอบ

พริ้นซิเพิลใช้บรรจุภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ประเภทพลาสติกอยู่ใต้ขวดเพื่อการสะดวกในการคัดแยกประเภทขยะ ในการรีไซเคิล
พริ้นซิเพิลเลือกร่วมงานกับโรงพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดพิมพ์ฉลากของผลิตภัณฑ์   
พริ้นซิเพิลพยายามลด หรือไม่ใช้หีบห่อที่เกินความจำเป็น เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลงไปทุกที